Hero Đại Chiến Menu

Viễn chinh vô tận

05.12.2017

Viễn chinh vô tận

Ở đây người chơi có thể đánh những ải viên chinh để lấy Ma pháp nguyên và Chiêm tinh thạch.

Ma pháp nguyên dùng để tăng thiên phú cho tướng

Chiêm tinh thạch dùng tăng phẩm chất cho tướng chính của người chơi