Hero Đại Chiến Menu

Nhiệm vụ chính

05.12.2017

Nhưng ải nhiệm vụ chính mà người chơi cần vượt qua. mỗi khi người chơi đạt đủ sô lượng sao của 1 chương sẽ nhận được rương bao gồm vàng, kim cương, thể lực.
Người chơi cần vượt ải qua 3 sao mới có thể càn quét.
Có 2 ải chính là thường và khó. người chơi cần phải vượt qua ải thường mới được đánh ải khó.