Hero Đại Chiến Menu

Chiến ca hiệp cốc

05.12.2017

Chiến ca Hiệp cốc
Người chơi sau khi vượt những ải nhất định sẽ nhận được  bảo rương. ngâu nhiên người chơi sẽ nhận được 1 trong 3 vật phẩm có trong game. Rương có bao gồm những hồn tướng sử thi và truyền thuyết.