{if isset($list_heroes)} {foreach $list_heroes as $hero}
{$hero.name}
{$hero.name}
 

Kỹ năng

"{$hero.main_skill}"

{$hero.sapo}

Chỉ số

 • Võ Lực
  {$hero.attack}
 • Trí Lực
  {$hero.amor_1}
 • Thể Lực
  {$hero.amor_2}
 • Công
  {$hero.hp}
 • Thủ
  {$hero.speed}
{/foreach} {/if}
Chơi game quá 18 tiếng một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.